Regulamin

Regulamin

Poradni Psychoaktywnej

§ 1 [Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Poradni Psychoaktywnej w domenie www.psychoaktywna.pl przez Klientów, w szczególności dotyczące warunków świadczenia porad w oparciu o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną, usług świadczonych przez Poradnię oraz dostępu do treści zawartych na stronie tej Poradni, a także zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. W zakresie Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Właścicielem Poradni PsychoAktywnej umieszczonej pod adresem www.psychoaktywna.pl jest Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej z siedzibą w Warszawie (00-052) ul. Mazowiecka 11/49, wpisana do krajowego rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525978.
 4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności poradni należy wysyłać na adres email: psychoaktywna@psychoaktywna.pl.

§ 2 [Definicje]

 1. Serwis/Poradnia – strona internetowa www.psychoaktywna.pl
 2. Administrator – Fundacja Polska Sieć Polityki Narkotykowej z siedzibą w Warszawie (00-052) ul. Mazowiecka 11/49, wpisana do krajowego rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i ZOZ prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000525978.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która korzysta z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach serwisu,
 4. Usługi – wszelkie usługi świadczone przez Specjalistów współpracujących z Administratorem na rzecz Klientów za pośrednictwem Poradni.
 5. Regulamin Poradni – niniejszy „Regulamin Poradni PsychoAktywna”.
 6. Specjalista – osoba której biogram dostępny jest na stronie Poradni i która zajmuje się bezpośrednią obsługą Klientów w ramach działania Poradni.
 7.  

§ 3 [Zasady korzystania z Poradni PsychoAktywnej]

 1. Administrator umożliwia Klientom korzystanie z Poradni w celu organizowania interakcji pomiędzy Klientem a Specjalistą, w tym świadczenia usług przez Specjalistę na rzecz Klienta. Administrator ma prawo ustalać różne ceny za zapewnienie Klientom dostępu do poszczególnych usług Poradni.
 2. Klient wybiera jedną z usług oferowanych przez Poradnię. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i uiszczeniu opłaty Specjalista w wyznaczonym terminie skontaktuje się z Klientem w celu udzielenia Porady.
 3. Konsultacje oferowane przez Usługodawcę są konsultacjami on-line. Klient decydując się na zakup usługi musi mieć możliwość dostępu do internetu, przy konsultacjach polegających na rozmowie ze specjalistą konieczne jest również posiadanie mikrofonu oraz głośnika/słuchawek.
 4. Zabronione jest bezpośrednie lub pośrednie przekonywanie, proponowanie i zachęcanie Specjalisty do świadczenia usług na rzecz Klienta z pominięciem Poradni
 5. Wszelkie informacje i materiały o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym dostępne w Poradni mają charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią reklamy, oferty ani rekomendacji do skorzystania z usług któregokolwiek ze Specjalistów. Odpowiedzi udzielane przez Specjalistów i inne wyjaśnienia otrzymane przez Klienta w formie porady traktować należy jako przedwstępną konsultację służącą za punkt wyjścia w ocenie problemu.

§ 4 [Ocena Specjalisty]

 1. Każda odpowiedź Specjalisty podlega indywidualnej ocenie Klienta. Ocena powinna być uczciwa i rzetelna, nie może naruszać przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz dobrego imienia osób, których dotyczy. Wystawienie oceny nie jest obowiązkowe.
 2. Po otrzymaniu treści Porady Klient może otrzymać wiadomość e-mail zawierającą ankietę satysfakcji Klienta.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wystawionej oceny, tym samym wyraża zgodę na jej publikację na stronie internetowej Poradni wraz z imieniem Klienta podanym w rubryce „Imię”.
 4. Poradnia zastrzega sobie prawo do publikowania wyłącznie wybranych ocen.
 5.  

§ 5 [Płatność za Usługi]

 1. W ramach Poradni oferowane są zarówno Usługi płatne, jak i darmowe. Informacje na temat opłat dotyczących poszczególnych Usług znajdują się w aktualnie obowiązującym cenniku opublikowanym i ogólnie dostępnym na stronie w domenie psychoaktywna.pl i jej poszczególnych podstronach. W przypadku Usługi nieskategoryzowanej jako jedna z pozycji w cenniku, wycena zostanie dokonana indywidualnie przez wybranego Specjalistę. Płatność za usługi świadczone przez Poradnię jest dokonywana przez Klienta za pośrednictwem serwisu obsługi płatności Przelewy24, prowadzonego przez spółkę DialCom24 z siedzibą przy ulicy kanclerskiej 15; 60-327 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513
 1. Opłata uznawana jest przez Administratora za zaakceptowaną z chwilą jej zaksięgowania na koncie. Z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności ona dotyczyła.
§ 6 [Zakres odpowiedzialności]
 1. Administrator nie jest przedstawicielem Klientów, którzy zgłaszają w Poradni swoje zapytania, ani Specjalistów, którzy udzielają na nie Odpowiedzi i oferują inne Usługi prawne i terapeutyczne, a zatem nie może ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania finansowe powstałe między tymi dwoma stronami. Co do zasady, relacje pomiędzy Administratorem a Specjalistami udzielającymi w ramach Poradni porad nie są stosunkami pracowniczymi.
 2. Administrator poprzez Poradnię umożliwia wyłącznie nawiązanie kontaktu między Klientem a Specjalistą i nie ponosi odpowiedzialności za treść Porad udzielanych Klientom przez Specjalistów, w tym za szkody i niekorzystne rozstrzygnięcia powstałe przy udzielaniu tychże Porad i powstałe przy stosowaniu się Klienta do Porad i zaleceń udzielanych przez Specjalistę.
 3. Specjalista zobowiązuje się do zachowania staranności przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności, jak również do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów korporacyjnych (takich jak: Zbiór Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu i Kodeks Etyki Radcy Prawnego).
 1. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikłe z:
   1. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych świadczenia usługi
   2. braku możliwości dostępu do Poradni wynikającego z przyczyn od Administratora niezależnych,
   3. awarii sprzętu lub oprogramowania po stronie Klienta,
   4. niewłaściwego korzystania z Poradni przez Klienta,
   5. utraty danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora,
   6. krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Poradni,
   7. niezastosowania się przez Klienta do Regulaminu, w szczególności zasad dodawania Zgłoszenia.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie konsekwencje i/lub szkody wyrządzone Klienta i/lub stronom trzecim w wyniku nieprawidłowego użycia Poradni lub niemożności korzystania z Poradni lub poszczególnych jego funkcjonalności. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za tzw. utracone korzyści, szkodę ekonomiczną itp.

§ 7 [Odstąpienie Od Umowy]

 1. Klient może odstąpić od wykupionej porady terapeutycznej nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem.
 2. Klient może odstąpić od wykupionej porady prawnej nie później niż 24 godziny przed umówionym terminem. Odstąpienie od wykupionej usługi prawnej jest możliwe nie później niż w ciągu 12 godzin od czasu jej wykupienia, po tym czasie zasadnie zostanie przyjęte przez Specjalistę do realizacji, tj. do przygotowania wykupionego pisma procesowego.
 3. Odstąpienie może być złożone w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 1 i 2 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W razie odstąpienia od Umowy, Administrator ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi dokonaną płatność.
 5. Zwrotu płatności Administrator dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient chyba że Klient zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Administratora z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 6. Produkty dostępne w sklepie internetowym (wnioski oraz streaming) stanowią treść cyfrową w rozumieniu art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zakupu danego produktu dostępnego w sklepie po udostępnieniu Klientowi danego produktu na adres e-mail wskazany w zamówieniu. Klientowi zabrania się  udostępniać wykupiony produkt elektroniczny osobom trzecim. Zakupiony produkt nie może być przedmiotem dalszej odsprzedaży.

§ 8 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. W celu zgłoszenia reklamacji przez Klienta z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Specjalistę, niezbędne jest przesłanie na adres e-mail: poradnia@psychoaktywna.pl reklamacji, wraz ze wskazaniem:
 • danych Klienta składającego reklamację, w szczególności podanie jego adresu elektronicznego,
 • zwięzłego opisu zgłaszanych zarzutów wraz z uzasadnieniem,
 • proponowanego przez Klienta sposobu usunięcia zgłaszanych naruszeń.
         W przypadku złożenia reklamacji nie zawierającej wskazanych elementów, Klient będzie poproszony o ich uzupełnienie.
 1. Każda reklamacja z żądaniem zwrotu środków za Usługę, której jakość nie jest dla Klienta satysfakcjonująca, jest rozpatrywana przez Administratora indywidualnie. Żądanie zostanie zaspokojone tylko i wyłącznie w przypadku jeśli Administrator stwierdzi, że jakość Porady była niezgodna ze standardami Poradni, Porada zawiera błąd prawny lub gdy w świadczeniu Usługi wystąpiły inne naruszenia.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Administratora w terminie do 28 dni od daty prawidłowego Zgłoszenia wraz z uzasadnieniem przyjętego stanowiska. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie wskazanym w ust. 2 oznacza uznanie reklamacji przez Administratora.

§ 9 [Ochrona danych osobowych i własności intelektualnej

 1. Zasady ochrony danych osobowych Klientów są określone w Polityce Prywatności
 2. Administrator posiada wyłączne prawo do treści publikowanych w Serwisie. Żadne treści nie mogą być tym samym kopiowane, poprawiane, rozpowszechniane, pobierane, przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób wykorzystywane w całości lub w części bez uprzedniej zgody Administratora.
 3. Poza własnymi treściami, Klient nie jest uprawniony do przesyłania lub w inny sposób publicznego udostępniania treści pozyskanych za pośrednictwem Poradni, w tym treści udzielonych przez Specjalistę porad, w formie zawartości innych serwisów czy baz danych w przypadku braku wyraźnej zgody właściciela praw autorskich na takie działania.

§ 10 [Postanowienia końcowe]

 1. Administrator Poradni jest uprawniony do dokonania zmian niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Klient odbywać się będzie poprzez umieszczenie nowej treści na stronie Poradni.
 3. Usługi zlecone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą według jego dotychczasowych postanowień.
 4. Klient korzystając z Poradni automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 5. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.